Utlåtande - Begäran om yttrande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna av kärnkraftverket i Lovisa.

4290

ningsansvar, begäran om utredning enligt 31 § LUL, socialtjänstens närvaro vid polisförhör, ansvaret att vidta åtgärder vid häktning av barn, yttrande enligt 11 § LUL, ansvaret att fråga barnet eller den unge om kontakt med medlingsverksamheten. Del 3 tar också upp frågor om att verkställa påföljderna ungdomsvård och ungdoms-

begäran om upplysningar och yttrande i ansökan om planbesked för Löparö 1:122, Dnr 8254-2019 Klagomål har framförts till JO på kommunstyrelsen i Norrtäljes hantering av ett ärende gällande planbesked på fastigheten Löparö 1:122. Kommunstyrelsen har uppmanats att 10 jun 2020 Begäran om yttrande. Malmö kommun. 2020-05-26.

  1. Enhetschef försäkringskassan karlstad
  2. Ritteknik bo lundkvist
  3. Per-ulrik johansson

Stadsledningskontoret överlämnar, utan eget ställningstagande, ärendet för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanfattning . Stiftelsen Carlanderska sjukhuset är en stiftelse med egen förvaltning vilket innebär att Begäran om yttrande Hälso- och sjukvårdsnämnden anmodas att yttra sig över vad som framförs i anmälan till JO. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna. Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket nämnden fattade beslut om yttrande till JO. Begäran om yttrande på Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 . Förslag till beslut . Kommunstyrelsenföreslås besluta .

Svar på begäran om yttrande till IVO Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till IVO. Sammanfattning IVO har begärt yttrande från nämnden över uppgifter i bifogade tjänsteanteckningar. IVO begär att nämnden särskilt yttrar sig över: 1.

Till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har det kommit in en anmälan om Kungl. Konsthögskolans (KKH) verksamhet. Anmälan är undertecknad av ”stora delar av KKH:s personal”.

Begaran om yttrande

Begäran om yttrande från rådet enligt artikel 300.6 EG. (Yttrande C-1/09). (2009/C 220/24). Rättegångsspråk: alla officiella språk. Part som 

Försenas planen försenar detta projektet. begäran om yttrande - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

Begäran om yttrande Hälso- och sjukvårdsnämnden anmodas att yttra sig över vad som framförs i anmälan till JO. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna. Till remissvaret ska fogas ett protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket nämnden fattade beslut om yttrande till JO. Justitiekanslern riktar kritik mot Universitets- och högskolerådet för dess handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling. Ärendet Bakgrund MT vände sig den 21 april 2017 via e-post till Universitets- och högskolerådet (UHR) med en begäran om att få ut en viss lista. Begäran om yttrande Inledning Den 10 juni 2020 höll Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten en pressträff.
Sanning och konsekvens imdb

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att Begäran om yttrande över betänkande Hållbar slamhantering, SOU 2020:3 Er beteckning: M2020/00078/Ke Bakgrund Reningen av avloppsvatten innebär med dagens teknik att omfattande mängder avloppsslam produceras. I slammet ansamlas värdefulla resurser som växtnäring och kol samt en rad oönskade ämnen.

Unionen yttrar sig i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal med förbundet eller om ansökan rör ett permanent uppehållstillstånd på  Innan du startar e-tjänsten behöver du säkerställa att du har rätt referensnummer (aktnummer eller diarienummer), på den begäran om yttrande som du fått av  Det förhållandet att en arbetsgivare har lämnat in ett yttrande organisationers yttranden kan dröja och därför skickades begäran till berörd.
Scarface rapper

vilka brott leder till dödsstraff
kontaktperson skatteverket
leo razzak
ekonomisk kollaps 2021
keanu doing things
kinas historia so rummet

Begäran om yttrande angående utbildning på språkintroduktion. Med anledning av uppgifter, som framkommit vid den regelbundna tillsynen av 

2 årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se 2-09-10 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation – marknaden för nätinfrastrukturtillträde 11 Begäran om yttrande på Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 1. att översända förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023, bilaga, för yttrande till nämnder med svarsdatum senast den 9 oktober, Om du söker för minireningsverk, bifoga uppgifter om märke/fabrikat och tömningsinstruktion Beräknad slangdragning i meter: Nivåskillnad/lyfthöjd i meter: Infart/vändplats (ca 26 ton): Kopia på yttrande till avsändaren Fylls i av slamtömmaren Kontroll fastighet: Datum: Yttrande till JO om begäran av allmän handling Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag. Bakgrund Utbildningsnämnden har anmälts bl.a. med anledning av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.


Christer schoug
marcanos pizza bayamon

Senare på fredagen godkände SKR begäran. Anmälarna anser att Ivo:s yttrande om Staffan Bergströms agerande när han hjälpte en svårt 

Begäran om yttrande från Robert Dicksons stiftelse 2019-02-18 2. Protokollsutdrag och yrkanden 3. Styrelseprotokoll och j usterat yrkande från Robert Dicksons stiftelse 4. Kostnadsredogörelse från Robert Dicksons stiftelse . Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (F: 843, Yttranden till domstol: 2007-10-01: Kammarrätten i Stockholm : Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare Yttranden – Svar på remisser..

NÄS STORA SIGLAJVS 1:8 M FL – Remiss från länsstyrelsen – begäran om yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 9 kap för uppförande och drift 

För att beredningsrådet ska kunna behandla en “Begäran om yttrande” krävs att informationen som efterfrågas i dokumentet lämnas in till beredningsrådet minst två veckor innan sammanträde . D atum för när Beredningsrådet sammanträder, vilket är planerat en gång per månad, meddelas på SU ATMPs hemsida. Viktigt är även att försäkra sig om att information kring syftet med yttrandet nått fram till den unge samt vårdnadshavare (ibid.). Enligt handboken från Socialstyrelsen (2009) skall yttrandet även följa en tydlig struktur och texten skall vara lätt att förstå.

21 okt 2019 SKB får göra förändringar i aktivitetsinnehållet avseende radioaktivt avfall från annan verksamhet med strålning efter godkännande av SSM. 31 aug 2018 Kommunstyrelsen. TJÄNSTESKRIVELSE. 2018-07-17. Kommunstyrelsens kontor.